Zlepšujúce sa vyhliadky pacientov trpiacich inkontinenciou moču na Slovensku a v Českej republike
Autor(ka) : Petra Barinenová
Dátum a čas : 30.10.2006 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

V dňoch 23. a 24. októbra 2006 sa v Brne konalo stretnutie odborníkov, ktorí sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou a liečbou inkontinencie moču. Bilancovali pokroky v starostlivosti o pacientov s únikom moču, ktoré sa dosiahli v priebehu uplynulých desať rokov.

V dňoch 23. a 24. októbra 2006 sa v Brne konalo stretnutie odborníkov, ktorí sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou a liečbou inkontinencie moču. Bilancovali pokroky v starostlivosti o pacientov s únikom moču, ktoré sa dosiahli v priebehu uplynulých desať rokov.

Poprední zástupcovia všetkých špecializácií zaoberajúci sa starostlivosťou o inkontinentných pacientov (urológovia, gynekológovia, geriatri, neurológovia a praktickí lekári), združení v Inco Foru ČR a IncoFóre SR, nadviazali oficiálnu spoluprácu na neformálnom  stretnutí 23.10.2006.

Rokovanie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 80 lekárov z obidvoch krajín, bilancovalo pokrok, ktorý bol dosiahnutý od prvej konferencie Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu v roku 1997 vo Veľkej Británii zameranej na prevenciu inkontinencie. Na tejto konferencii bola tiež prijatá všeobecne prijímaná definícia inkontinencie moču. Odvtedy sa poznanie tejto závažnej poruchy ďalej prehlbovalo a výrazne sa zväčšilo spektrum liečebných možností. 

Podľa prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., predsedu českého Inco Fora „Hlavný pokrok možno vidieť v lepšej diagnostike jednotlivých prejavov inkontinencie a prijatie medzinárodne platnej klasifikácie, ďalej v ponuke nových účinných liekov a zavedenia progresívnych chirurgických postupov, ako sú napr. pásky pod močovou trubicou, umelý zvierač a pod. Za rovnako podstatné považujem prelomenie určitého tabu, ktoré bolo spojené s touto diagnózou.“

„Vítam spoluprácu, ktoré obe združenia nadviazali. Uskutočnené neformálne stretnutie a odborná konferencia sú mimoriadne dôležitými udalosťami nielen pre odborné komunity v oboch krajinách, ale pevne verím, že závery rokovania konferencie sa pozitívne premietnu i do vzťahu lekárov a pacientov s následným benefitom pre pacientov s inkontinenciou moču,“ dodáva Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., predseda slovenského Incofóra

Na konferencii, pod názvom 1. Česko-slovenská konferencia Inco Fora ČR a Inco Fóra SR, Bilancia a výzvy, bolo prednesených viac ako 30 referátov rozdelených do sekcií venovaných problematike epidemiológie, diagnostiky, farmakoterapie, rehabilitácie, chirurgickej liečbe inkontinencie moču ako aj zmysluplnej zdravotnej výchovy. Pozornosť bola venovaná tak isto aj problematike používania inkontinenčných pomôcok.

Petra Barinenová, Tel.: 02/62 26 73 40©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.