Farmakologické koncentrácie askorbátu a gemcitabinu pri liečbe metastázujúceho a uzlinovo pozitívneho karcinómu pankreasu (PACMAN): Výsledky klinickej štúdie fáza I
Autor(ka) : Edukafarm
Dátum a čas : 6.12.2013 10:39
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Inštitút NIH( National Instutute of Health) celosvetovo vyhlásil - „Všetci jednotne ovoríme, dajte šancu vitamínu C !

Prof. Joseph John Cullen, M.D., F.A.C.S.

University of Hospitals and Clinics, Iowa City, USA

Inštitút NIH( National Instutute of Health) celosvetovo vyhlásil   -  „Všetci jednotne ovoríme, dajte šancu vitamínu C !

Aby rovnaká výzva mohla odznieť aj  v našich krajinách, prijal pozvanie do Slovenskej a Českej republiky  hlavný riešiteľ štúdie PACMAN, ktorá sa realizovala na Univerzite Iowa v USA pod záštitou National Institute of Health a jeho National Cancer Institute (NIH-NCI)- Prof. Joseph John Cullen, MD.

V štúdii PACMAN I.,  ktorá je venovaná farmakologickému využitiu vysokodávkovaného askorbátu v kombinácii s gemcitabinom  v pre- klinickom modely  rakoviny pankreasu , bol 14 pacientom s rakovinou pankreasu podávaný  i. v. askorbát v dávkach 50, 70 nebo 100 g/infúzia 3-krát týždenne počas 8 týždňov, v kombinácii so štandardnou chemoterapiou gemcitabinom a erlotinibom.

Primárny cieľ štúdie bolo: stanoviť bezpečnosť, akútnu toxicitu a znášanlivosť tohto režimu.

Sekundárny cieľ bolo: stanoviť účinok zvyšujúcich sa dávok askorbátu na hladinu askorbátu u pacientov s rakovinou pankreasu, ako aj zhodnotiť systémové markery oxidatívneho stresu v priebehu liečby.

 

Národný Onkologický Inštitút ( NCI) vo svojom vyjadrení ohľadom karcinómu pankreasu:

“…pomalá, avšak trvalá tendencia, ktorá vedie k väčšej individualizácii starostlivosti v onkológii sa karcinómu pankreasu zatiaľ netýka....“

 •“... pacienti s týmto ochorením nežijú dlhšie než pacienti pred dvoma dekádami, a to navzdory viac než tuctu veľkých klinických štúdií...“

•“... aj keď u mnohých pacientov s inými typmi nádorov prináša cielená liečba významný prospech, karcinóm pankreasu zostáva stále rovnako smrtiaci ...“

 

 

Štatistika z USA:

 

Adenokarcinóm pankreasu je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu v Spojených štátoch Štátov a je neustále v incidencii. Chirurgická resekcia primárneho nádoru je jedinou perspektívnou možnosťou liečby rakoviny pankreasu.

Avšak, v populačných štúdiách počet pacientov podstupujúcich resekcii s kuratívnym zámerom bolo menej  ako 3%. Aj po resekcii, dĺžka prežitia je len 12-18 mesiacov, menej ako 20% pacientov po resekcii prežije 5 rokov.

 

Zdroj: Free Radic Biol Med. 2011 June 15; 50(12): 1726–1727. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2011.03.030.

Štatistika  na Slovensku za rok 2010 podľa štatistického zistenia:

Na Slovensku každý deň zomierajú 3 ľudia na rakovinu . Za jeden rok zomrie na rakovinu 7000 mužov a 5000 žien. V Európe sme na 3. mieste v úmrtí mužov na rakovinu a na 8. mieste v úmrtí žien na rakovinu.

Karcinóm pankreasu je štvrtá najčastejšia príčina smrti u mužov a piata u žien. Hoci za posledných 25 rokov výskyt tejto choroby mierne klesá u mužov i žien, naďalej zostáva desiatou najčastejšou príčinou rakoviny pre obidve pohlavia. Celkové jednoročné prežívanie, t. j. percento pacientov, ktorí prežijú po diagnostikovaní ochorenia aspoň jeden rok (po vylúčení tých, ktorí zomrú z iných príčin) je pre ľudí s rakovinou pankreasu 21 %. Päťročné celkové prežívanie, t. j. percento pacientov, ktorí prežijú po diagnostikovaní ochorenia aspoň päť rokov sú približne 4 %. Ak je choroba odhalená vo včasnom štádiu, kedy je možná chirurgická resekcia - odstránenie chorej časti pankreasu, päťročné celkové prežívanie je 15 %.

 

Zdroj: Nadácia na pomoc onkologickým pacientom

http://www.npop.sk/typy-karcinomu/karcinom-pankreasu/

 

Výsledky štúdie PACMAN I.:

 

U 8 z 9 pacientov, ktorí dokončili 8 týždňov liečby, sa pozorovala redukcia veľkosti primárneho nádoru, u 1 pacienta mal nádor stabilnú veľkosť.

Askorbát vo farmakologických koncentráciách, pridaný ku chemoterapii (gemcitabinu a erlotinibu) u pacientov s rakovinou pankreasu, neviedol ku zvýšeniu toxicity.

 

Výsledky tejto štúdie poukazujú na fakt, že efekt vysokodávkovaného vitamínu C neinterferuje s účinkom chemoterapeutika v negatívnom slova zmysle. Naopak vitamín C podaný i.v. vo vysokej dávke podporuje základnú protinádorovú liečbu v mieste nádoru, pretože rovnako ako chemoterapeutikum pôsobí prooxidačným efektom.

Rovnaké stanovisko zaujal aj nezávislý inštitút NIH (National In- stitute of Health), resp. NCI (National Cancer Institute), ktoré publikoval na svojich webových stránkach:

·         Vitamín C je základný nutrient s antioxidačnými vlastnosťami v normálnych fyziologických koncentráciách.

·        Vysoké dávky vitamínu C sú študované v liečbe onkologických pacientov od sedemdesiatych rokov minulého storočia.

·         Štúdie preukázali, že vysoká dávka vitamínu C má prooxidačné vlastnosti a znižuje bunkovú proliferáciu bunkových línií prostaty, pankreasu, hrubého čreva, hepatocytov, mezoteliómu a neuroblastómu.

·         Štúdie s vysokými dávkami vitamínu C u onkologických pacientov preukazujú zlepšenie kvality života a zníženie nežiaducich účinkov protinádorovej liečby.

·        Intravenózny vitamín C bol všeobecne dobre tolerovaný v klinických štúdiách.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.